CFEngine 3.23.0

CFEngine là một hệ thống quản lý cấu hình được viết bởi Mark Burgess . Chức năng chính của nó là cung cấp cấu hình tự động và bảo trì các hệ thống máy tính quy mô lớn, bao gồm quản lý thống nhất máy chủ , máy tính để bàn , thiết bị tiêu

Nhà xuất bản/tổ chức

Chức năng của phần mềm

Chức năng chính của nó là cung cấp cấu hình tự động và bảo trì các hệ thống máy tính quy mô lớn, bao gồm quản lý thống nhất máy chủ , máy tính để bàn , thiết bị tiêu dùng và công nghiệp, thiết bị mạng nhúng, điện thoại thông minh di động và máy tính bảng .

Chi tiết sản phẩm

CFEngine 3.23.0

Ngày phát hành Phiên bản mới nhất (3.23.0)

Hình thức bảo trì

Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh

Mô tả chi tiết

CFEngine là một hệ thống quản lý cấu hình được viết bởi Mark Burgess . Chức năng chính của nó là cung cấp cấu hình tự động và bảo trì các hệ thống máy tính quy mô lớn, bao gồm quản lý thống nhất máy chủ , máy tính để bàn , thiết bị tiêu dùng và công nghiệp, thiết bị mạng nhúng, điện thoại thông minh di động và máy tính bảng .