Chính Sách Sử Dụng và Đóng Góp cho Kho Mã Nguồn Mở NIDIT

1. Mục Tiêu:

 • Mục tiêu chính của Kho Mã Nguồn Mở NIDIT là tạo ra một nguồn tài nguyên phong phú và đa dạng để thúc đẩy sự sáng tạo, hiệu quả và tiết kiệm trong phát triển phần mềm và ứng dụng công nghệ.

2. Sử Dụng Mã Nguồn:

 • Bất kỳ người nào có thể sử dụng mã nguồn từ Kho Mã Nguồn Mở NIDIT mà không có yêu cầu ngoại trừ những trường hợp đặc biệt được quy định trong các điều khoản cụ thể của từng dự án.

 • NIDIT cam kết đảm bảo rằng mã nguồn trong kho là miễn phí để sử dụng và mọi người có quyền truy cập, tận dụng và sửa đổi mã nguồn tùy theo nhu cầu của họ.

3. Đóng Góp:

 • Mọi người, bao gồm cả cộng đồng lập trình viên, chuyên gia công nghệ, và tổ chức, đều được khuyến khích và hoan nghênh đóng góp vào Kho Mã Nguồn Mở NIDIT.

 • Người đóng góp có trách nhiệm đảm bảo rằng mã nguồn mà họ đóng góp là của họ, không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên nào khác và tuân theo các hướng dẫn và tiêu chuẩn đóng góp được xác định bởi NIDIT.

4. Quy Trình Đóng Góp:

 • Người đóng góp nên tạo ra một yêu cầu đóng góp (pull request) trên nền tảng quản lý mã nguồn để được xem xét và tích hợp vào kho chính.

 • Các đóng góp cần đi kèm với mô tả rõ ràng và chi tiết về tính năng mới, sửa lỗi hoặc các cải tiến, cũng như phải tuân theo các hướng dẫn về mã nguồn và quy trình kiểm soát chất lượng.

5. Bảo Mật và Chất Lượng:

 • Mọi người được kêu gọi báo cáo lỗi và vấn đề bảo mật một cách trách nhiệm thông qua các kênh đã được xác định. NIDIT cam kết giải quyết những vấn đề này một cách nhanh chóng và mở cửa cho sự hợp tác trong việc giải quyết vấn đề.

 • Mã nguồn được kiểm soát chất lượng để đảm bảo rằng chỉ những phiên bản ổn định và đáng tin cậy nhất được giữ lại trong kho.

6. Giữ Bản Quyền và Giấy Phép:

 • NIDIT giữ bản quyền cho toàn bộ mã nguồn được phát hành trong Kho Mã Nguồn Mở và áp dụng các giấy phép mở phổ biến như MIT, GPL, hoặc Apache License tùy thuộc vào từng dự án.

 • Việc này đảm bảo rằng mã nguồn có sẵn cho cộng đồng mà vẫn bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của NIDIT và các đóng góp viên.

7. Tương Tác Cộng Đồng:

 • NIDIT sẽ duy trì các kênh tương tác cộng đồng, như diễn đàn, thư điện tử, hoặc Slack để hỗ trợ giao tiếp và trao đổi thông tin giữa cộng đồng đóng góp và nhóm phát triển của NIDIT.

 • Họp cộng đồng và sự tham gia vào quá trình ra quyết định về hướng phát triển của kho mã nguồn mở sẽ được tổ chức định kỳ.

Chính sách này không chỉ giúp đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong sử dụng và đóng góp mã nguồn mở mà còn khuyến khích sự hợp tác tích cực từ cộng đồng để làm cho Kho Mã Nguồn Mở của NIDIT trở nên đa dạng và phong phú hơn.