uPortal

uPortal là một khung dựa trên Java để tạo các cổng web doanh nghiệp . Nó được tài trợ bởi Apereo (trước đây là Jasig ), một tập đoàn gồm các cơ sở giáo dục và các chi nhánh thương mại tài trợ cho các dự án phần mềm nguồn mở tập trung vào giáo

Nhà xuất bản/tổ chức Apereo

Chức năng của phần mềm

Chi tiết sản phẩm

uPortal

Ngày phát hành Phiên bản mới nhất ()

Hình thức bảo trì

Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh

Mô tả chi tiết

uPortal là một khung dựa trên Java để tạo các cổng web doanh nghiệp . Nó được tài trợ bởi Apereo (trước đây là Jasig ), một tập đoàn gồm các cơ sở giáo dục và các chi nhánh thương mại tài trợ cho các dự án phần mềm nguồn mở tập trung vào giáo dục đại học. uPortal là phần mềm miễn phí theo Giấy phép Apache 2.0. uPortal đã tích hợp phần mềm Pluto của Apache Software Foundation để tuân thủ JSR 168 và JSR 286 cho phép nó lưu trữ các portlet .