OpenCms 16

OpenCms là một hệ thống quản lý nội dung nguồn mở được viết bằng Java . Nó được phân phối bởi Alkacon Software theo giấy phép LGPL . OpenCms yêu cầu một bộ chứa JSP Servlet như Apache Tomcat . Đây là một ứng dụng CMS giúp quản lý tài sản, quản lý người dùng,

Nhà xuất bản/tổ chức Phần mềm Alkacon và cộng đồng OpenCms

Chức năng của phần mềm

Đây là một ứng dụng CMS giúp quản lý tài sản, quản lý người dùng, quản lý quy trình làm việc, trình soạn thảo WYSIWYG , hỗ trợ quốc tế hóa, lập phiên bản nội dung và nhiều tính năng khác.

Chi tiết sản phẩm

OpenCms 16

Ngày phát hành Phiên bản mới nhất (16)

Hình thức bảo trì

Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh

Mô tả chi tiết

OpenCms là một hệ thống quản lý nội dung nguồn mở được viết bằng Java . Nó được phân phối bởi Alkacon Software theo giấy phép LGPL . OpenCms yêu cầu một bộ chứa JSP Servlet như Apache Tomcat .
Đây là một ứng dụng CMS giúp quản lý tài sản, quản lý người dùng, quản lý quy trình làm việc, trình soạn thảo WYSIWYG , hỗ trợ quốc tế hóa, lập phiên bản nội dung và nhiều tính năng khác.
OpenCms được sử dụng hoặc đã được sử dụng bởi các tổ chức lớn như WIPO , LGT Group , Đại học Stuttgart , Tổng giáo phận Cologne hoặc Chicago Mercantile Exchange.