TestNG

Phần mềm kiểm thử

TestNG là một testing Framework được xây dựng trên cảm hứng từ JUnit và Nunit nhưng đem đến một số tính năng mới làm cho nó mạnh hơn và dễ dàng sử dụng hơn. Là công cụ kiểm thử tự động cho phép tạo testcase thực thi các danh mục kiểm thử : Unit test,

Nhà xuất bản/tổ chức Cédric Beust

Chức năng của phần mềm

  • Mô tả các thiết lập khác nhau khi kiểm thử phần mềm bằng file XML
  • Phân nhóm kiểm thử
  • Tạo mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau giữa các module
  • Xác lập thời điểm cho các xử lý trước và sau
  • Cung cấp các chỉ dẫn Annotation – based để nhận diện phương thức test,

Chi tiết sản phẩm

TestNG

Phần mềm kiểm thử

Ngày phát hành Phiên bản mới nhất ()

Hình thức bảo trì

Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh

Mô tả chi tiết

TestNG là một testing Framework được xây dựng trên cảm hứng từ JUnit và Nunit nhưng đem đến một số tính năng mới làm cho nó mạnh hơn và dễ dàng sử dụng hơn. Là công cụ kiểm thử tự động cho phép tạo testcase thực thi các danh mục kiểm thử : Unit test, test chức năng, ….