Junit

Junit là một Framework đơn giản được sử dụng để tạo các unit testing tự động và chạy các test lặp đi lặp lại trong lập trình hướng đối tượng Java.

Nhà xuất bản/tổ chức Erich Gamma

Chức năng của phần mềm

Junit cung cấp nhiều tính năng linh hoạt giúp lập trình viên kiểm thử đơn vị hiệu quả hơn, cụ thể:

  • Cung cấp khung kiểm tra để viết và test thử phần mềm.
  • Cung cấp chú thích để định dạng phương pháp thử nghiệm.
  • Cung cấp xác nhận nhằm kiểm tra kết quả mong đợi.
  • Cung cấp chương trình chạy test thử nghiệm để các lập trình viên tiến hành chạy thử.
  • Junit có thể chạy và phản hồi kết quả tự động trong một thời gian ngắn giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian kiểm thử hơn so với các phương pháp thủ công.
  • Lập trình viên có thể tổ chức hoặc phân loại các bài test thành các bộ kiểm thử có chứa trường hợp kiểm thử.
  • Thông báo kết quả thử nghiệm thành công khi thanh tiến trình thử nghiệm chuyển sang màu xanh lá và nếu thất bại sẽ chuyển qua màu đỏ.

Chi tiết sản phẩm

Junit

Ngày phát hành Phiên bản mới nhất ()

Hình thức bảo trì

Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh

Mô tả chi tiết

Junit là một Framework đơn giản được sử dụng để tạo các unit testing tự động và chạy các test lặp đi lặp lại trong lập trình hướng đối tượng Java.