SQLite 3.25.2

SQLite là hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ nhỏ gọn, hoàn chỉnh, có thể cài đặt bên trong các trình ứng dụng khác. SQLite được Richard Hipp viết dưới dạng thư viện bằng ngôn ngữ lập trình C.

Nhà xuất bản/tổ chức D. Richard Hipp

Chức năng của phần mềm

Tính năng của SQLite

 1. Giao dịch trong SQLite tuân thủ theo nguyên tắc (ACID) ngay cả sau hi hệ thống treo và mất điện.
 2. Không cấu hình: Không cần thiết lập hoặc quản trị
 1. SQLite hỗ trợ với đầy đủ tính năng với các khả năng nâng cao như các chỉ mục 1 phần, các chỉ mục về các biểu thức, JSON và các biểu thức bảng chung.
 2. Một sở dữ liệu hoàn chỉnh được lưu trữ trong một tệp đa nền tảng duy nhất. Phù hợp với sử dụng dưới dạng định dạng tệp ứng dụng
 3. Hỗ trợ các cơ sở dữ liệu có kích thước terabyte và các chuỗi có kích thước gigabyte.
 4. API
 • Đơn giản dễ sử dụng
 • Nhanh: Trong một số trường hợp, SQLite nhanh hơn hệ thống tệp tin trực tiếp I/O.
 1. Được viết bằng ANSI-C.
 • Bindings cho hàng chục ngôn ngữ khác có sẵn 1 cách riêng biệt.
 1. Mã nguồn đầy, nguồn mở đủ có thể kiểm tra nhánh 100%.
 2. Nền tảng đa nền tảng:
 • SQLite là có sẵn trên Android, *BSD, iOS, Linux, Mac, Solaris, Windows,.. Dễ dàng dịch chuyển sang các hệ thống khác.

Chi tiết sản phẩm

SQLite 3.25.2

Ngày phát hành Phiên bản mới nhất (3.25.2)

Hình thức bảo trì

Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh

Mô tả chi tiết

SQLite là hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ nhỏ gọn, hoàn chỉnh, có thể cài đặt bên trong các trình ứng dụng khác. SQLite được Richard Hipp viết dưới dạng thư viện bằng ngôn ngữ lập trình C.