MariaDB 10.3

MariaDB là một sản phẩm mã đóng tách ra từ mã mở do cộng đồng phát triển của hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL nhằm theo hướng không phải trả phí. MariaDB được định hướng để duy trì khả năng tương thích cao với MySQL

Nhà xuất bản/tổ chức MariaDB Foundation

Chức năng của phần mềm

MariaDB dựa trên SQL và hỗ trợ xử lý dữ liệu kiểu ACID. Trong số các tính năng khác, cơ sở dữ liệu cũng hỗ trợ các API JSON, sao chép dữ liệu song song và nhiều công cụ lưu trữ bao gồm InnoDB, MyRocks, Spider, Aria, TokuDB và MariaDB ColumnStore.

Phần lớn công việc phát triển trên Open Source Database tập trung vào việc đạt được feature parity giữa MariaDB và MySQL. MariaDB Corp đã tuyên bố rằng cơ sở dữ liệu sẽ tương thích nhị phân với MySQL có nghĩa là hầu hết người dùng có thể chuyển đổi giữa hai công nghệ đơn giản bằng cách gỡ cài đặt MySQL và cài đặt MariaDB vào vị trí của nó.

 

Chi tiết sản phẩm

MariaDB 10.3

Ngày phát hành Phiên bản mới nhất (10.3)

Hình thức bảo trì

Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh

Mô tả chi tiết

MariaDB là một sản phẩm mã đóng tách ra từ mã mở do cộng đồng phát triển của hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL nhằm theo hướng không phải trả phí. MariaDB được định hướng để duy trì khả năng tương thích cao với MySQL