MySQL 8.0

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

MySQL là một cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở phổ biến, hiện thuộc sở hữu của Oracle. MySQL nằm trong danh sách LAMP stack là nền tảng của các hosting website sử dụng chủ yếu Linux. Hỗ trợ nhiều công cụ lưu trữ, phân nhóm, lập chỉ mục toàn văn bản, và

Nhà xuất bản/tổ chức

Chức năng của phần mềm

MySQL đang tạo ra bảng để có thể lưu trữ dữ liệu và định nghĩa về sự liên quan giữa những bảng đó

Client sẽ trực tiếp gửi yêu cầu SQL bằng 1 lệnh đặc biệt có trên MySQL.

Ứng dụng tại server sẽ tiến hành phản hồi thông tin cũng như trả về những kết quả trên máy client.

Chi tiết sản phẩm

MySQL 8.0

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Ngày phát hành Phiên bản mới nhất 12/10/2023 (8.0)

Hình thức bảo trì

Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh

Mô tả chi tiết

MySQL là một cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở phổ biến, hiện thuộc sở hữu của Oracle. MySQL nằm trong danh sách LAMP stack là nền tảng của các hosting website sử dụng chủ yếu Linux. Hỗ trợ nhiều công cụ lưu trữ, phân nhóm, lập chỉ mục toàn văn bản, và nhiều tính năng chuyên nghiệp khác.