Scikit Learn 1.3.2

Scikit-learn là một thư viện phần mềm học máy miễn phí dành cho ngôn ngữ lập trình Python. Nó có nhiều thuật toán phân loại , hồi quy và phân cụm khác nhau bao gồm vectơ hỗ trợ, tăng cường độ dốc, k -means và DBSCAN, đồng thời được thiết kế để tương tác với

Nhà xuất bản/tổ chức David Cournapeau

Chức năng của phần mềm

scikit-learn tích hợp tốt với nhiều thư viện Python khác, chẳng hạn như Matplotlib và Pplot để vẽ đồ thị, NumPy để vector hóa mảng, khung dữ liệu Pandas , SciPy , v.v.

Lĩnh Vực
 • Dữ liệu
 • Chi tiết sản phẩm

  Scikit Learn 1.3.2

  Ngày phát hành Phiên bản mới nhất (1.3.2)

  Hình thức bảo trì

  Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh Tiếng Đức

  Mô tả chi tiết

  Scikit-learn là một thư viện phần mềm học máy miễn phí dành cho ngôn ngữ lập trình Python. Nó có nhiều thuật toán phân loại , hồi quy và phân cụm khác nhau bao gồm vectơ hỗ trợ, tăng cường độ dốc, k -means và DBSCAN, đồng thời được thiết kế để tương tác với các thư viện khoa học. Scikit-learn là một dự án được NumFOCUS tài trợ về mặt tài chính.