Snort 2.9.12

Snort là một hệ thống phát hiện xâm nhập mạng, viết tắt là NIDS (Network intrusion detection system). Snort là một mã nguồn mở miễn phí với nhiều tính năng tuyệt vời trong việc bảo vệ hệ thống bên trong, phát hiện và ngăn chặn sự tấn công từ bên ngoài vào hệ thống.

Nhà xuất bản/tổ chức

Chức năng của phần mềm

Bảo vệ hệ thống bên trong, phát hiện và ngăn chặn sự tấn công từ bên ngoài vào hệ thống.

Chi tiết sản phẩm

Snort 2.9.12

Ngày phát hành Phiên bản mới nhất (2.9.12)

Hình thức bảo trì

Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh

Mô tả chi tiết

Snort là một hệ thống phát hiện xâm nhập mạng, viết tắt là NIDS (Network intrusion detection system). Snort là một mã nguồn mở miễn phí với nhiều tính năng tuyệt vời trong việc bảo vệ hệ thống bên trong, phát hiện và ngăn chặn sự tấn công từ bên ngoài vào hệ thống.