Cacti 1.2.0

Cacti là một hệ thống monitor được thiết kế để giám sát các máy chủ và thiết bị mạng trong hệ thống. Cacti được thiết kế để hoạt động dựa trên nền tảng RRD Tool.

Nhà xuất bản/tổ chức The Cacti Group

Chức năng của phần mềm

  • Nguồn dữ liệu: Để xử lý việc thu thập dữ liệu, cần cung cấp các đường dẫn tới dữ liệu mà người dùng muốn thêm vào , sao đó Cacti sẽ thu thập dữ liệu này và thêm vào cơ sở dữ liệu MySql / kho lưu trữ vòng robin. Nguồn dữ liệu cũng có thể được tạo, tương ứng với dữ liệu thực tế trên biểu đồ. Ví dụ: Nếu người dùng muốn lập biểu đồ thời gian ping cho máy chủ lưu trữ, có thể tạo nguồn dữ liệu bằng cách sử dụng tập lệnh ping một máy chủ và trả về giá trị theo mili giây. Sau khi xác định các tùy chọn cho RRDTool như cách lưu trữ dữ liệu, cũng có thể định nghĩa bất kỳ thông tin bổ sung nào mà nguồn đầu vào dữ liệu yêu cầu, chẳng hạn như một máy chủ lưu trữ để ping trong trường hợp này. Khi nguồn dữ liệu được tạo, nó sẽ tự động được duy trì trong khoảng thời gian 5 phút Các nguồn dữ liệu có thể được tạo ra, sử dụng các hàm “create” và “update” của RRDTool. Mỗi nguồn dữ liệu có thể được sử dụng để thu thập dữ liệu cục bộ hoặc từ xa và được đặt trên một biểu đồ. Hỗ trợ các tệp RRD với nhiều nguồn dữ liệu và có thể sử dụng tệp RRD được lưu trữ ở bất kỳ đâu trên hệ thống tệp cục bộ. Cài đặt kho lưu trữ vòng robin, có thể được tùy chỉnh cho người dùng khả năng thu thập khác nhau.
  • Thu thập dữ liệu: Chứa cơ chế “đầu vào dữ liệu” cho phép người dùng xác định các tập lệnh tùy chỉnh có thể được sử dụng để thu thập dữ liệu. Mỗi tập lệnh có thể chứa đối số phải được nhập cho từng nguồn dữ liệu được tạo bằng cách sử dụng tập lệnh (chẳng hạn như địa chỉ IP). Khả năng truy xuất dữ liệu bằng SNMP hoặc tập lệnh có đường dẫn.  Một poller dựa trên PHP được cung cấp để thực thi các lệnh có sẵn, truy xuất dữ liệu SNMP và cập nhật các tệp RRD của bạn.
  • Đồ thị: Khi một hoặc nhiều nguồn dữ liệu được xác định, một đồ thị RRDTool có thể được tạo bằng cách sử dụng dữ liệu. Cacti cho phép bạn tạo hầu như bất kỳ đồ thị RRDTool nào bạn có thể tưởng tượng bằng cách sử dụng tất cả các loại biểu đồ RRDTool chuẩn và các hàm tổng hợp. Lựa chọn màu sắc và văn bản tự động cũng được hỗ trợ trong việc tạo ra các đồ thị để làm cho quá trình dễ dàng hơn. Không chỉ có thể tạo các đồ thị dựa trên RRDTool trong Cacti, mà có rất nhiều cách để hiển thị chúng. Cùng với “Chế độ xem dạng danh sách” , “chế độ xem dạng cây” cho phép đặt đồ thị lên cây phân cấp tùy thuộc vào mục đích sử dụng Số lượng đồ thị không giới hạn, có thể chọn cho mỗi đồ thị sử dụng CDEF hoặc nguồn dữ liệu từ bên trong Cacti. Tự động nhóm các mục biểu đồ GPRINT thành AREA, STACK và LINE [1-3] để cho phép sắp xếp lại nhanh chóng các mục biểu đồ. Hỗ trợ tự động đếm để đảm bảo dòng văn bản chú giải trên đồ thị . Dữ liệu đồ thị có thể được điều khiển bằng cách sử dụng các hàm toán học CDEF được xây dựng trong RRDTool. Các hàm CDEF này có thể được định nghĩa trong Cacti và có thể được sử dụng trên mỗi đồ thị. Hỗ trợ tất cả các loại mục đồ thị của RRDTool bao gồm AREA, STACK, LINE [1-3], GPRINT, COMMENT, VRULE và HRULE.
  • Quản lý người dùng: Do nhiều chức năng của Cacti, một công cụ quản lý dựa trên người dùng được xây dựng để có thể thêm người dùng và cung cấp cho họ quyền đối với 1 số chức năng nhất định trên Cacti. Điều này sẽ cho phép người quản lý tạo ra một số người dùng có thể thay đổi thông số của đồ thị, trong khi những người khác chỉ có thể xem đồ thị. Mỗi người dùng cũng duy trì cài đặt của riêng họ khi xem biểu đồ.

Chi tiết sản phẩm

Cacti 1.2.0

Ngày phát hành Phiên bản mới nhất (1.2.0)

Hình thức bảo trì

Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh

Mô tả chi tiết

Cacti là một hệ thống monitor được thiết kế để giám sát các máy chủ và thiết bị mạng trong hệ thống. Cacti được thiết kế để hoạt động dựa trên nền tảng RRD Tool.