Windowns Mac ổn định

Di chuyển tệp

An easy Python tool to move files and folders between Google drive folders

Nhà xuất bản/tổ chức

Hỗ trợ kỹ thuật

Tomaso Tonelli

Chức năng của phần mềm

Di chuyển tập tin và thư mục giữa các ổ đĩa Google

Chi tiết sản phẩm

Windowns Mac ổn định

Di chuyển tệp

Ngày phát hành Phiên bản mới nhất ( ổn định)

Hình thức bảo trì Nội bộ

Hỗ trợ kỹ thuật

Tomaso Tonelli

Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh

Mô tả chi tiết

Windowns Mac là giải pháp đơn giản để di chuyển tệp giữa các thư mục trên Google Drive hoạt động trên các tên miền khác nhau.

Cách sử dụng: python groot.py Origin_folder_id Destination_folder_id

Tệp thông tin xác thực json phải được đổi tên thành thông tin xác thực.json và đặt vào cùng thư mục nơi người dùng đặt tập lệnh.