Joomla 3.9

Quản trị nội dung

Joomla là một hệ quản trị nội dung nguồn mở, được cung cấp miễn phí theo giấy phép GNU. Joomla được phát triển từ Mambo, được viết bằng ngôn ngữ PHP và kết nối tới cơ sở dữ liệu MySQL, cho phép người sử dụng có thể dễ dàng xuất bản các nội dung của

Nhà xuất bản/tổ chức The OSM Development Team

Chức năng của phần mềm

Web có vai trò nền tảng, có thể chạy mọi ứng dụng.

Tập hợp trí tuệ cộng đồng.

Dữ liệu có vai trò then chốt.

Phần mềm được cung cấp ở dạng dịch vụ web và được cập nhật không ngừng.

Phát triển ứng dụng dễ dàng và nhanh chóng.

Phần mềm có thể chạy trên nhiều thiết bị.

Giao diện ứng dụng phong phú.

Chi tiết sản phẩm

Joomla 3.9

Quản trị nội dung

Ngày phát hành Phiên bản mới nhất (3.9)

Hình thức bảo trì

Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh

Mô tả chi tiết

Joomla là một hệ quản trị nội dung nguồn mở, được cung cấp miễn phí theo giấy phép GNU. Joomla được phát triển từ Mambo, được viết bằng ngôn ngữ PHP và kết nối tới cơ sở dữ liệu MySQL, cho phép người sử dụng có thể dễ dàng xuất bản các nội dung của họ lên Internet.