Hiển thị kết quả duy nhất

Salt là một công cụ tự động để triển khai, định cấu hình và quản lý các hệ thống CNTT phức tạp. Sử dụng Salt để tự động hóa các tác vụ quản trị cơ sở hạ tầng phổ biến và đảm bảo rằng tất cả các thành phần trong cơ sở hạ tầng hoạt

Chi tiết →