Hiển thị tất cả 2 kết quả

Là một hệ thống CNTT để quản lý sổ đăng ký của bác sĩ phẫu thuật và nha sĩ. Hỗ trợ mọi hoạt động quản lý, hành chính.

Chi tiết →

Sistema Informativo di Anagrafe Vaccinale Regionale - SIAVr.

Chi tiết →