CrateDB 5.4.0

CrateDB là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu SQL phân tán tích hợp kho lưu trữ dữ liệu hướng tài liệu có thể tìm kiếm đầy đủ . Nó là mã nguồn mở , được viết bằng Java , dựa trên kiến ​​trúc không chia sẻ và được thiết kế để có

Nhà xuất bản/tổ chức Crate.io

Chức năng của phần mềm

Chi tiết sản phẩm

CrateDB 5.4.0

Ngày phát hành Phiên bản mới nhất (5.4.0)

Hình thức bảo trì

Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh Tiếng Đức

Mô tả chi tiết

CrateDB là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu SQL phân tán tích hợp kho lưu trữ dữ liệu hướng tài liệu có thể tìm kiếm đầy đủ . Nó là mã nguồn mở , được viết bằng Java , dựa trên kiến ​​trúc không chia sẻ và được thiết kế để có khả năng mở rộng cao. CrateDB bao gồm các thành phần từ Trino , Lucene , Elaticsearch và Netty .